niedziela, 15 lipca 2012

Kursy organizowane przez szwajcarski Instytut Medycyny Tropikalnej i Zdrowia Publicznego w Bazylei*


    19 Międzynarodowy Krótki Kurs „Travellers' Health” – 28 stycznia – 1 lutego 2013, Bazylea, Szwajcaria*

Kurs porusza kwestie medycyny podróży i jest prowadzony pod patronatem WHO. Składa się z trzech podstawowych modułów:

a) porady udzielane przed podróżą – w tym ocena ryzyka, zalecane szczepienia, profilaktyka chorób tropikalnych oraz higiena tropikalna

b) problemy zdrowotne za granicą – najczęstsze problemy zdrowotne pojawiające się podczas podróży i ich następstwa

c) opieka nad pacjentem powracającym z tropiku – w tym diagnostyka różnicowa chorób importowanych z tropiku

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie test wiadomości i uczestnicy otrzymają certyfikat. 

Koszt to 1100 franków szwajcarskich. Kurs jest skierowany do lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i innych osób zainteresowanych medycyną podróży. Język wykładowy to angielski.

Więcej informacji pod adresem: www.swisstph.ch

    Diploma of Advanced Studies (DAS) „Health Care and Management in Tropical Countries (HCMTC)” – 11 marca – 14 czerwca 2013, Bazylea, Szwajcaria*


HCMTC jest kursem trwającym 14 tygodni organizowanym raz w roku przez Szwajcarski Instytut Medycyny Tropikalnej i Zdrowia Publicznego w Bazylei. Celem kursu jest umożliwienie zdobycia umiejętności i wiedzy niezbędnych do pracy w grupie zarządzającej sprawami zdrowia na danym regionie w trudnych warunkach, jakimi są kraje tropikalne.

Program Kursu obejmuje cztery podstawowe obszary, z którymi zetkną się uczestnicy:

a) wprowadzenie do opieki zdrowotnej i zarządzania

b) pojęcia i metody badawcze – podstawy statystyki, podstawy epidemiologii oraz użytkowania oprogramowania przydatnego w tej dziedzinie, wprowadzenie do medycyny opartej na dowodach naukowych, ponadto w skład tego modułu wchodzą ćwiczenia terenowe na szwajcarskiej wsi

c)problemy zdrowotne – wprowadzenie do parazytologii lekarskiej, podstawy pracy w laboratorium, zagadnienia związane z ochroną zdrowia – płeć a zdrowie, zmiany klimatu a zdrowie, HIV/AIDS, zaniedbywane choroby tropikalne, malaria, gruźlica, biegunki, podstawy opieki nad zdrowiem dzieci w tropiku, dermatologia w tropiku, choroby przewlekłe, wypadki, zdrowie psychiczne, zwierzęta jadowite oraz zagadnienia związane ze zdrowiem reprodukcyjnym m.in. planowanie rodziny, bezpieczne macierzyństwo, problemy zdrowotne w ciąży, zagrożenia dla noworodków

d) zarządzanie w ochronie zdrowia i komunikacja – wprowadzenie do systemów ochrony zdrowia, promocja zdrowia, marketing, wprowadzenie do zagadnień ekonomicznych w ochronie zdrowia, dostęp do niezbędnych leków, koszty podstawowej opieki zdrowotnej, wzmacnianie systemów ochrony zdrowia, zarządzanie zasobami ludzkimi

Łączna liczba godzin wykładowych – 625. Zajęcia mają charakter wykładów, ćwiczeń praktycznych, ćwiczeń terenowych, pracy w grupach, autoprezentacji etc.

Kurs ma charakter modułowy, w tygodniu będzie odbywać się 20-30 godzin zajęć. Organizatorzy zakładają, że w ciągu 14 tygodni nie jest możliwe przekazanie pełnej wiedzy, podkreślą że konieczne jest samokształcenie z udziałem zalecanej literatury i dedykowanych programów komputerowych.

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów, weterynarzy, osób związanych z zarządzaniem w ochronie zdrowia. W trakcie trwania zajęć przewiduje się różne formy sprawdzania nabytej wiedzy. Po odbyciu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat.

Organizatorzy od kandydatów wymagają co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego potwierdzonej np. certyfikatem TOEFL. Przewidziano również niewielka ilość stypendiów dla słuchaczy z krajów rozwijających się.

Koszt kursu to 7000 franków szwajcarskich.

Więcej informacji pod adresem www.swisstph.ch

    Intensywny kurs „Health District Management: Priority Setting, Planning and Programme Design” – 12 listopada – 30 listopada 2012, Ifakara, Tanzania

Kurs jest przede wszystkim zaadresowany dla uczestników, którzy ukończyli „Health Care and Management in Tropical Countries (HCMTC)” lub inny pokrewny, ale także dla specjalistów pracujących na polu planowania projektów i zarządzania. Podstawowym celem kursu jest zapoznanie z najważniejszymi zasadami strategii programowych i planowania projektów oraz zarządzania w odniesieniu do warunków lokalnych, narodowych i międzynarodowych. Kurs skupiał się będzie także na praktycznych aspektach planowania i realizacji, przy użyciu technik symulacyjnych i pracy z komputerem. Kurs składa się z dwóch podstawowych części.

a) polityka zdrowotna i jej priorytety – po tej części kursu uczestnik powinien umieć między innymi krytycznie odnieść się do uwarunkowań ekonomicznych i planowania tworzenia systemów zdrowotnych

b) planowanie i tworzenie programów – uczestnicy będą pracować w zespole i tworzyć program zdrowotny, oraz przygotowywać propozycje; po zakończonym kursie uczestnik powinien między innymi umieć zdefiniować cele populacyjne i sformułować obiektywnie program uwzględniając kontekst narodowych celów rozwoju

Kurs skierowany jest do lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz specjalistów związanych z zarządzaniem w ochronie zdrowia. Na zakończenie odbędzie się egzamin, złożony z trzech części, po którym uczestnicy otrzymają certyfikat. Od kandydatów organizatorzy wymagają co najmniej 3 letniego doświadczenia w pracy, ukończonego kursu HCMTC oraz bardzo dobrej znajomości języka angielskiego potwierdzonej np. certyfikatem TOEFL.

Koszt kursu to 3850 franków szwajcarskich, nie przewiduje się stypendiów. Kurs będzie miał miejsce w Ifakarze, w Tanzańskim Centrum Szkoleniowym Zdrowia Międzynarodowego.

Więcej informacji pod adresem www.swisstph.ch


Na koniec Redakcja Medicus Mundi Polonia z prof. dr hab. Zbigniewem Pawłowski pragnie podziękować Instytutowi Medycyny Tropikalnej i Zdrowia Publicznego w Bazylei za przesłane informacje na temat organizowanych kursów.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz